మీ విరాళాలు నేరుగా గాని చెక్కు రూపంలో గాని  హెడ్ మాస్టర్ పేరున అందించవచ్చును.

Invited your Donations through Cheques /DDs in favour of The Headmaster, MPUP School, Yendada
SB A/c no. 123810100038739 Andhra Bank P.M.Palem, Madhurawada, Visakhapatnam. IFSC Code: ANDB0001238
 
J.V.S.Foundation for Charity Supprots M.P.U.P.School, Yendada in many ways.They distribute free note books to all the students fo class I to VIII from 2 years and they Provides School Bags to all the children. every year.For this year 2012-13 The Chairman of the foundation visited the school on his birthday and participated in distribution of books and samuhika aksharabhyasam programme on 23.6.2012.

            

Donation of School Bags & Note books.  for 2012-13  

Please Send your REED BACK to ravigotteti@gmail.com

Uniforms sponcered by the Govt. of A.P. and supplied by the HIRAWAT Textiles, Visakha for 2012-13.       Co-Sponcer--------------------------------------------

State Bank of India, YENDADA Branch donated * ceiling fans to School on 15.6.2013.  The Br. Manager Sri Nagaraju garu presented the fans to the Headmaster.          -------------------------------------

 

Donation of water purifier by State Bank of India, Rushikonda Branch *  స్టేట్ బ్యాంక్ ఆప్ హైదరాబాద్, సాగర్ నగర్ వారు బాలల దినోత్సవం 2013 సందర్బంగా  ప్యూరిట్ వాటర్ ప్యూరిపైర్ ను అందించారు.