నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు (2013).       మీ ......   రవి గొట్టేటి, ప్రదానోపాద్యాయులు      =_________________________________________________________________________________                                             Message of the Director,  A.P.State Resource centre.      

                                                               Heasmaster's Message                                                                    


                                                                                  Sri Alamuri Sai Babu, D.E.O., Visakhapatnam

Message by the District Educational Officr, Visakhapatnam.           dt.04.10.2011